Sunday, July 24, 2022

After my first experience with Ryanair I can say: Ryanair never more

My first experience with Ryanair completely discouraged me from traveling with them again. We flew from Vienna to Barcelona at the beginning of July. We also paid for the transportation of three pieces of luggage. Only one arrived to Barcelona. So we started solving it right away at the airport. We reported it immediately to Ryanair person at the airport and filled out a form. Also, we were told that the luggage would probably arrive on the next flight (which runs between Vienna and Barcelona pretty much daily) and they will send it to the hotel address we filled in the form.

It was the first time that an airline lost my luggage - I have traveled many times around the world, and almost always with at least one transfer - always without problems. And now, within one direct flight, this.

We decided to wait a day or two. I was lucky to have some of my clothes in my hand luggage. Unfortunately, my girlfriend had everything in her luggage, which was lost. In addition, there were also cosmetics for more sensitive skin, and my cream for skin problems on the scalp, which was prepared for me at the pharmacy, based on a prescription. So I had to stop the treatment because of that.

The next day in the evening, I called the airport to ask if our luggage arrived or not - They told us that nothing had arrived yet and that they had not received any response from Vienna, so they have no idea what happened to the luggage.

So we waited two more days - without a result. We had to buy things and clothes that we were missing.

We kept hoping that the luggage would eventually show up at our hotel. Nothing arrived.

Another problem was that my girlfriend was not coming back to Vienna with me, but was flying home to Argentina. And in one of the lost luggage, she had most of the clothes that she had taken with her to Europe and that she would also like to use again at home. Plus souvenirs from her travels in Europe, gifts she bought for her family, and gifts she received during her visit. When I mentioned to a person from the airport during one phone call that I would eventually like to send one of the luggage to a city located approximately 500 kilometers from the capital of Argentina, Buenos Aires, it seemed that they are not happy.

It ended up that we finally bought one piece of luggage on the last day of our stay in Barcelona ​​so we could put there the things we needed and had to buy, plus a few things from Barcelona. A girlfriend took the luggage with her to Argentina. She returned home with only parts of her belongings, and it was still a mystery to us what happened to our luggage during our farewell.

I tried to solve this problem directly at the airport after my return to Vienna - and surprisingly, both pieces of luggage, which no one knew about all along, were there. So I picked them both up because who knows what would eventually happen to the one that was destinated for Argentina. Maybe it would be lost completely.

It was a direct flight, all three bags were paid for and checked in properly. If they went through check-in and were tagged, then they should know what was already put on the plane and what is still missing. It seems to me that you can't go wrong with it. They should know what they are missing on a plane, and eventually, know exactly what they are missing there.

Well, next time I will automatically ignore this company when searching for tickets. Finally, after two years of COVID, we have the opportunity to travel. And in the near future, we want to do more flights, and it won't be just one or two. But we will definitely not use Ryanair for that.

Friday, July 22, 2022

Po mé první zkušenosti s Ryanair mohu říci: Ryanair už ne

První zkušenost se společností Ryanair mně kompletně odradila od dalších cest s nimi. Letěli jsme začátkem července z Vídně do Barcelony. Zaplatili jsme i přepravu tří zavazadel. Do Barcelony dorazilo pouze jedno. Začali jsme to tedy řešit hned na letišti. Vyplnili jsme formulář a bylo nám řečeno, že zavazadla dorazí pravděpodobně v příštím letu (které provádějí mezi Vídní a Barcelonou v podstatě denně) na adresu hotelu, kterou jsme vyplnili do formuláře.

Bylo to poprvé, kdy se podařilo aerolince ztratit má zavazadla, a to jsem už cestoval vícekrát po celém světě, a skoro vždy s minimálně jedním přestupem - vždy bez problémů. A teď v rámci jednoho přímého letu tohle.

Řekli jsme si, že tedy ten den, dva počkáme. Já měl štěstí, že jsem měl něco ze svého oblečení v příručním zavazadle. Má přítelkyně ale bohužel měla vše v zavazadlech, která se ztratila. Navíc tam byla i kosmetika pro citlivější pleť, a můj krém na kožní problém na pokožce hlavy, který mi připravili v lékárně na předpis. Musel jsem tedy kvůli tomu léčbu přerušit.

Příští den k večeru jsem volal na letiště s dotazem jak to s našimi zavazadly vypadá - dověděli jsme se, že zatím nic nepřiletělo a že z Vídně zatím nedostali vůbec žádnou odpověď, tak netuší, co se zavazadly je.

Tak jsme čekali další dva dny - bez výsledku. Museli jsme dokoupit věci a oblečení, které nám chybělo. 

Pořád jsme doufali, že se zavazadla nakonec objeví u nás v hotelu. Nedočkali jsme se.

Dalším problémem bylo to, že se má přítelkyně nevracela se mnou zpět do Vídně, ale letěla domů do Argentiny. A v jednom ze ztracených zavazadel měla většinu svého oblečení, které vzala sebou do Evropy, a které by také ráda opět používala doma. A navíc památky z cest po Evropě, dárky, které nakoupila pro svou rodinu a dárky, které během návštěvy u nás dostala. Když jsem při jednom telefonním hovoru s člověkem z letiště zmínil to, že bych pak případně chtěl jedno ze zavazadel poslat do města, nacházejícího se cca 500 kilometrů od hlavního města Argentiny, Buenos Aires, vypadalo to, že s tím mají celkem problém. 

Skončilo to tak, že jsme nakonec poslední den pobytu v Barceloně koupili jedno zavazadlo, ať máme kam dát věci, co jsme potřebovali a museli koupit, plus pár věcí z Barcelony. Zavazadlo vzala sebou přítelkyně do Argentiny. Vracela se nakonec domů jen s části svých věcí, a při loučení pro nás bylo pořád záhadou, co se s našimi zavazadly stalo.

Po mém návratu do Vídně jsem se tento problém pokusil řešit ještě přímo na letišti - a překvapivě, obě zavazadla, o kterých po celou dobu nikdo nevěděl, byly tam. Tak jsem je vyzvedl obě, protože kdo ví, co by se s tím, co mělo mít jako cílovou destinaci Argentinu, nakonec stalo. Možná by se ztratilo úplně. 

Byl to přímý let, všechna tři zavazadla byla zaplacena a řádně odbavena. Pokud prošly check-inem a byly otagovány, tak bych měl přece vědět, co už es pak do letadla dostalo, a co ještě chybí. Příjde mi, že na tom nejde moc pokazit. Vím, že mi něco chybí, vím i přesně co mi chybí.

No pro příště už tuto společnost automaticky při hledání letenek ignoruji. Konečně po dvou letech COVIDu máme možnost cestovat. A v blízké budoucnosti chceme absolvovat více dalších letů, a nebude to jenom jeden nebo dva. Ale Ryanair při tom určitě nepoužijeme.